logo
Informacje ogólne » Załatwianie spraw » Referaty
Referat Oświaty i SportuDo właściwości Referatu Oświaty i Sportu należy prowadzenie spraw organizacyjnych publicznych placówek oświatowych w ramach wspólnej obsługi, a w szczególności:1) przygotowywanie propozycji dotyczących sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
2) udział w pracach nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
3) organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
4) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia zarządzenia Wójta o powierzeniu funkcji bez konkursu, procedura ogłaszania konkursu, powołanie komisji, udział w roli przewodniczącego,
5) przygotowywanie propozycji oceny dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
6) przygotowywanie projektu budżetu w części dotyczącej oświaty i sportu,
7) współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
8) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci,
9) współpraca z dyrektorami w zakresie stosunku pracy pracowników oświaty,
10) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie bieżącej oceny realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty i sportu,
11) realizacja na obszarze Gminy zadań wynikających z przepisów w dziedzinie sportu i kultury fizycznej,
12) współdziałanie z referatem rozwoju lokalnego i promocji w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
13) realizowanie zadań związanych z budową i utrzymaniem urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
14) nadzór nad obiektami sportowymi, w tym prowadzenie okresowych przeglądów i współpraca w tym zakresie z dyrektorami placówek,
15) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
16) współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie organizowanych zawodów sportowych i udziału w nich,
17) koordynacje działań związanych z możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych grantów oraz realizacji programów pomocowych przez referat i placówki oświatowe,
18) inicjowanie działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznego finansowania dla inwestycji o charakterze oświatowym,
19) współpraca w przygotowywaniu projektów i wniosków aplikacyjnych o zewnętrzne źródła finansowania, w zakresie realizacji zadań oświatowych,
20) przygotowywanie sprawozdań i informacji z realizacji projektów wspartych zewnętrznym finansowaniem,
21) szczególne staranne nadzorowanie umów na realizację zadań oświatowych,
22) prowadzenie postępowań przetargowych dla inwestycji o charakterze oświatowym,
23) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz kontrola tych obiektów,
24) prowadzenie ewidencji oświatowych placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie,
25) współdziałanie i koordynacja zadań związanych z tworzeniem innych form przedszkolnych na terenie gminy,
26) prowadzenie spraw związanych z dotowaniem oświatowych placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym naliczanie i rozliczanie udzielonych dotacji,
27) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym,
28) współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury fizycznej i sportu,
29) prowadzenie spraw osobowych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę,
30) prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostek oświatowych, a w szczególności:
a) sporządzanie listy płac,
b) kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
c) prowadzenie kart wynagrodzeń,
d) dokonywanie potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie rozliczeń z tego tytułu z właściwym Urzędem Skarbowym,
e) dokonywanie naliczeń, sporządzanie dokumentów ( druków) oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy,
28) prowadzenie analizy wynagrodzenia nauczycieli, w tym:
a) roczne sprawozdanie dot. dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli,
b) propozycje wnoszone do regulaminu wynagradzania przez dyrektorów szkół,
31) sporządzanie innych informacji wymaganych przez Kuratorium Oświaty lub inne instytucje dot. szkół,
32) współpraca z dyrektorami szkół, przekazywanie informacji dot. szkoleń, konkursów, warsztatów, itp.
33) w zakresie SIO (systemu informacji oświatowej) przygotowywanie sprawozdań z informacji dostarczonych przez dyrektorów szkół,
34) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli - przyjmowanie wniosków od nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ocena wniosków i przeprowadzenie analizy formalnej, powołanie komisji egzaminacyjnej, udział w takiej komisji w roli przewodniczącego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu wydanie stosownych zaświadczeń i aktu nadania,
35) w zakresie arkuszy organizacyjnych szkół:
a) przygotowanie do zatwierdzenia przez wójta,
b) analiza i umotywowanie wprowadzanych zmian,
36) przygotowywanie sprawozdań i informacji z realizacji projektów wspartych zewnętrznym finansowaniem w tym dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie oświaty.

Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2007-05-18 10:48:06
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-09 10:33:29
Liczba wyświetleń : 201

Redaktor  Data modyfikacji 
Łukasz Wasilewski  18.05.2007 09:48pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 916385