logo
Informacje ogólne » Załatwianie spraw » Referaty
Referat Budżetu i Finansów
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


Referat Budżetu i Finansów zajmuje się:

1)opracowywaniem projektu budżetu Gminy,
2)sporządzaniem informacji o realizacji budżetu,
3)opracowywaniem harmonogramów dochodów i wydatków budżetu Gminy,
4)opracowywaniem planu finansowego zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,
5)sporządzaniem zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy, zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,
6)przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawach zmian w budżecie,
7)prowadzeniem księgowości analitycznej i syntetycznej budżetu Gminy,
8)prowadzeniem rozliczeń finansowych zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,
9)prowadzeniem analityki środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
10)prowadzeniem księgowości w zakresie rozliczeń GFOŚ i GW i Funduszu Socjalnego i środka specjalnego,
11)prowadzeniem rozliczeń umów o dzieło,
12)dokonywaniem rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
13)kontrolą rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,
14)wystawianiem dyspozycji bankowych,
15)prowadzeniem spraw związanych z rewizją księgową,
16)obsługą kasowa Urzędu,
17)przygotowywaniem propozycji stawek podatków i opłat lokalnych,
18)opracowywaniem rocznego planu dochodów z podatków i opłat lokalnych,
19)dokonywaniem wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych,
20)windykacją zaległości podatkowych,
21)opiniowaniem podań i wniosków w sprawach dotyczących udzielania ulg, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków i opłat,
22)prowadzeniem księgowości podatków i opłat,
23)prowadzeniem postępowania wyjaśniającego do wniosków podatkowych,
24)prowadzeniem spraw dotyczących wypłaty wynagrodzeń pracownikom (list płac), dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
25)rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
26)rozliczaniem umów zleceń,
27)sporządzaniem rocznych rozliczeń pracowników (PIT-ów),
28)prowadzeniem ewidencji przychodów z majątku gminy (czynszów) i windykacja tych należności,
29)prowadzeniem ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym w oparciu o art.7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r, Nr 9, poz. 84 z późń. zm.) .
Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2007-04-20 15:33:17
Data ostatniej modyfikacji : 2007-04-20 15:33:17
Liczba wyświetleń : 172

Redaktor  Data modyfikacji licznik odwiedzin: 916428