logo
Informacje ogólne » Załatwianie spraw » Referaty
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


W Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa są następujące stanowiska:

Kierownik Referatu
Ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
Ds. inwestycji i gospodarki komunalnej
Ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym
Ds. drogownictwa

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji własnych Gminy, remontów kapitalnych infrastruktury kubaturowej i drogowej Gminy, spraw wynikających z ustawy prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
1 )inicjowaniem działań o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz współpraca z Referatem Rozwoju Lokalnego i Promocji w przygotowywaniu dokumentów merytorycznych i informacji niezbędnych do opracowania wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł finansowania,
2) realizacją projektów oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji z realizacji projektów dofinansowanych
z zewnętrznych źródeł finansowania,
3) szczególnie starannym nadzorowaniem umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania,
4) współpracą z innymi referatami w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania,
5) przygotowywaniem propozycji do budżetu Gminy w zakresie planowania inwestycji i remontów kapitalnych od strony rzeczowo – finansowej,
6) organizowaniem przetargów publicznych na projektowanie i wykonawstwo inwestycji i kapitalnych remontów oraz kosztorysowanie,
7) przygotowywaniem i realizacją inwestycji kubaturowych i remontów kapitalnych,
8) przygotowywaniem i realizacją inwestycji z zakresu uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego,
9) prowadzeniem nadzoru inwestycyjnego lub organizowaniem zastępstwa inwestycyjnego i opracowywanie projektów umów w tym zakresie,
10) kontrola bieżącą oraz koordynacją przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo - finansowym zawartych umów,
11) organizowaniem i prowadzeniem remontów budynków administracyjnych i pomieszczeń biurowych urzędu gminy,
12) opracowywaniem sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów,
13) rozliczaniem finansowo - rzeczowym zakończonych inwestycji i przekazywanie ich na stan mienia komunalnego,
14) realizacją i rozliczaniem wspólnych inwestycji wykonywanych przez gminę przy współudziale finansowym społecznych komitetów i innych podmiotów,
15) współdziałaniem ze służbami komunalnymi Gminy w zakresie funkcjonowania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, opisywanie i zatwierdzanie rachunków składanych przez te służby,
16) wydawaniem warunków na przyłączenie się do sieci komunalnych,
17) nadzorem nad wykonywaniem przyłączy do sieci kanalizacyjnej i sprawdzanie zgodności wykonawstwa z dokumentacją techniczną,
18) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
19) wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
20) wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
21) stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy w przypadkach jeżeli:
a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
22) wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
a)dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne,
b)mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,
c)mogących oddziaływać na obszary NATURA 2000,
d)mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, które mogą oddziaływać na obszar NATURA 2000,
e)mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne, które mogą oddziaływać na obszar NATURA 2000,
23) prowadzeniem rejestrów wydawanych decyzji,
24) prowadzeniem sprawozdawczości GUS i GUNB,
25) przygotowywaniem materiałów w sprawach nazewnictwa ulic i placów,
26) prowadzeniem spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości,
27) opiniowaniem projektów podziału nieruchomości i przygotowywaniem postanowień w sprawie podziału nieruchomości,
28) opracowywaniem założeń dla projektów urbanistycznych, koordynacją tych opracowań ze strategią rozwoju Gminy,
29) opracowywaniem koncepcji urbanistycznych do projektów zagospodarowania terenu,
30) nadzorem nad opracowaniami planistycznymi (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny) realizowanymi przez podmioty zewnętrzne,
31) wydawaniem wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych,
32) ogłaszaniem i organizowaniem przetargów oraz przygotowywanie projektów umów o udzielenia zamówienia związanych z pracami planistycznymi,
33) prowadzeniem analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
34) zarządzaniem siecią dróg gminnych,
35) przygotowywaniem opinii w sprawie zmiany kategorii drogi,
36) inicjowaniem i planowaniem zadań związanych z utrzymaniem, konserwacją, modernizacją, ochroną i budową dróg gminnych,
37) przygotowywaniem decyzji o przywróceniu pasa drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych z tytułu zajęcia pasa drogowego,
38) sporządzaniem wniosków w sprawie przyznania dodatkowych środków pieniężnych na zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych,
39) przygotowywaniem przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi w zakresie drogownictwa,
40) zimowym utrzymanie dróg gminnych.
41) inicjowaniem przedsięwzięć mających na celu nabywanie gruntów do zasobu Gminy oraz racjonalne gospodarowanie gruntami będącymi jej własnością,
42) prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami a zwłaszcza w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawa, najem, nabycie w drodze zasiedzenia lub użyczenie gruntów na rzecz osób prawnych i osób fizycznych,
43) prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem i aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy oraz opłat adiacenckich,
44) prowadzeniem spraw związanych ze zwrotem nieruchomości na rzecz byłych właścicieli,
45) przygotowywaniem materiałów, opinii w ramach współpracy ze Starostą Ostrołęckim i Wojewodą Mazowieckim w prowadzeniu postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych,
46) gospodarowaniem zasobami lokalowymi w budynkach komunalnych, a w tym:
a)zawieranie umów najmu,
b)prowadzenie spraw dotyczących zamiany lokali,
c)prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniem z budynków zagrożonych,
47) przygotowywaniem wniosków w sprawach podziału i rozgraniczania nieruchomości oraz scalania lub wymiany gruntów,
48) prowadzeniem postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
49) przygotowywaniem wniosków w sprawie wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne,
50) występowaniem z wnioskiem o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne,
51) prowadzeniem rejestru umów cywilno-prawnych z zakresu wynajmu, dzierżawy, użyczenia mienia gminnego,
52) prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,
53) przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji,
54) przygotowywaniem decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.

Kontakt:

(029) 761-31-07 wew. 113
Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2007-05-18 10:05:57
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-18 10:05:57
Liczba wyświetleń : 1567

Redaktor  Data modyfikacji 
Łukasz Wasilewski  09.10.2017 09:32pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 916412