logo
Informacje ogólne » Załatwianie spraw » Referaty
Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


W Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji są następujące stanowiska:

Kierownik Referatu
Ds. promocji i rozwoju gminy
Ds. funduszy strukturalnych
Ds. obsługi serwisu internetowego

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z działalnością promocyjno - informacyjną na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy, a w szczególności:
1) prowadzeniem spraw związanych z promocją Gminy,
2) współpraca w zakresie przygotowywania materiałów do druku dla wydawnictw zewnętrznych i własnych,
3) podejmowaniem działań promocyjno - informacyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego gminy,
4) podejmowaniem działań wspierających proces integracji europejskiej, w tym działalność informacyjna oraz kompleksowa realizacja programów i projektów,
5) prowadzeniem rejestru projektów realizowanych przez Gminę wspartych zewnętrznym finansowaniem,
6) przygotowywaniem projektów wieloletnich planów działań podejmowanych przez Gminę,
7) opracowywaniem i aktualizacją dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy (plan rozwoju lokalnego, strategia rozwoju, wieloletni plan inwestycyjny),
8) uczestnictwem w działaniach zmierzających do współpracy Gminy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie integracji i rozwoju,
9) koordynacją gminnych przedsięwzięć podejmowanych w oparciu fundusze unijne,
10) wskazywaniem na możliwości prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej na terenie gminy oraz udzielanie pomocy informacyjnej zainteresowanym podmiotom,
11) inicjowaniem współpracy według formuły partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP)
12) działaniem na rzecz pozyskiwania ze źródeł zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań Gminy,
13) prowadzeniem spraw związanych z inwestycjami gminnymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz współdziałanie z innymi referatami w tym zakresie,
14) koordynacją zamierzeń inwestycyjnych Gminy oraz współpraca w tym zakresie z referatem inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa,
15) współpracą w przygotowaniu dokumentacji technicznych, i formalnoprawnych dotyczących inwestycji realizowanych przez referat,
16) prowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych w sprawach inwestycji i remontów, o których mowa w ust. 16,
17) prowadzeniem strony internetowej Gminy, bieżące dodawanie informacji oraz współpraca z innymi referatami w tym zakresie,
18) koordynacją i prowadzeniem współpracy zagranicznej z innymi samorządami.
Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2007-05-18 11:07:15
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-18 11:07:15
Liczba wyświetleń : 1095

Redaktor  Data modyfikacji 
Łukasz Wasilewski  09.10.2017 09:35pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 920528