logo
Informacje ogólne » Załatwianie spraw » Referaty
Referat Organizacyjny
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


W Referacie Organizacyjnym są najtępujące stanowiska pracy:

Sekretarz - Kierownik Referatu
Ds. kadr i obsługi Rady Gminy
Ds. organizacyjnych
Sprzątaczka
Konserwator sieci wodociągowej
Konserwator sieci kanalizacyjnej
Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
Robotnik gospodarczy
Palacz c.o.


Referat Organizacyjny zajmuje się zadaniamim związanymi z organizacją pracy urzędu, a w szczególności:
1) przygotowywaniem we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) prowadzeniem rejestrów i przechowywaniem uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
3) przekazywaniem korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywaniem materiałów do projektów planów pracy Rady, jej Komisji,
5) podejmowaniem czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej Komisji,
6) organizowaniem szkoleń radnych,
7) prowadzeniem zbiorczych ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich Referatom bądź stanowiskom pracy oraz innym jednostkom do załatwienia według właściwości,
8) prowadzeniem spraw dotyczących szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
9) prowadzeniem dokumentacji dotyczącej współpracy z sołectwami,
10) prowadzeniem dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych,
11) zapewnieniem warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
12) przyjmowaniem, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,
13) prenumeratą czasopism i dzienników urzędowych,
14) nadzorem nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
15) prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
16) zaopatrywaniem Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
17) prowadzeniem księgi inwentarzowej,
18) przygotowywaniem i organizowaniem spraw związanych z wyborami i referendami,
19) nadzorem nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych i obsługi,
20) prowadzeniem spraw z zakresu podziału terytorialnego,
21) prowadzeniem rejestru zamówień publicznych w Urzędzie,
22) planowaniem realizacja ustalonych zamierzeń,
23) opracowywaniem i gromadzeniem dokumentacji z pracy Rady i Komisji Rady, a także zapewnienie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady oraz Komisjom Rady wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy,
24) gromadzeniem zbioru przepisów prawa miejscowego, udostępnianie go do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
25) przygotowywaniem materiałów do sporządzania list diet radnych i członków komisji Rady,
26) przekazywaniem uchwał Rady Gminy komórkom organizacyjnym Urzędu oraz zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Gminy oraz do organu nadzoru,
27) prowadzeniem rejestru wniosków składanych przez radnych oraz komisję, i prowadzenie rejestru skarg i wniosków składanych do Rady,
28) przekazywaniem uchwał stanowiących prawo miejscowe do publikacji,
29) prowadzeniem spraw pracowniczych oraz ewidencji akt osobowych pracowników w tym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy ,
30) prowadzeniem ewidencji i statystyki w sprawach osobowych,
31) koordynowaniem spraw związanych z urządzeniami komputerowymi stanowiącymi własność Urzędu,
32) prowadzeniem postępowań zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i programów komputerowych,
33) obsługą poczty elektronicznej w Urzędzie,
34) prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
35) prowadzeniem spraw związanych z techniczną obsługą Urzędu i zapewnienie warunków do jego sprawnego funkcjonowania,
36) nadzorowaniem przestrzegania regulaminu pracy,
37) prowadzeniem spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia, gospodarowanie odzieżą ochronną,
38) prowadzeniem kancelarii urzędu,
39) realizowaniem zaopatrzenia materiałowo - technicznego,
40) zapewnieniem zabezpieczenia technicznego warunków przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendum, a także współpraca w tym zakresie,
41) prowadzeniem zbiorczej ewidencji skarg i wniosków,
42) prowadzeniem dokumentacji spraw związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych urzędu,
43) prowadzeniem zbioru aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy,
44) realizacją zadań związanych z wyborem ławników,
45) prowadzeniem rejestru jednostek pomocniczych Gminy oraz zapewnienie im niezbędnej pomocy,
46) prowadzeniem spraw związanych z organizacją robót publicznych i staży absolwenckich,
47) organizacją pracy i nadzorem nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach obsługi wymienionymi w §15 ust. 1 pkt 3 lit. c).

Kontakt:

(029) 761-31-07 wew. 102
Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2007-05-18 11:16:24
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-18 11:16:24
Liczba wyświetleń : 1042

Redaktor  Data modyfikacji 
Łukasz Wasilewski  09.10.2017 09:27pokaż tą wersję
Łukasz Wasilewski  09.10.2017 09:30pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 920508